2010年11月25日星期四

肥o都o都豬香腸西多盒做多一個蛋糕order我就可以返HK holiday o勒~果然要"chu"到我返HK之前o個日!
5知你地重記5記得,我之前講過,話好想小王子今年可以攞到學業獎呢?小王子一嬲成績都好好嘅
,但係就從來都未攞過學業獎,因為小王子從來都係老師5記得嘅o個個,多5識得刷鞋,所以年年嘅學業獎都無佢份,反而比成績無小王子咁好嘅人攞。我見今年小王子個班主任咁錫小王子,今年攞學業獎嘅機會應該會好大。
我都醒ga na~久5久我就整d曲奇呀~蛋糕呀咁醒個班主任ga!
咩話?我奸?
我點算係奸呀?我見有d家長,朝朝買定咖啡請老師飲,一路飲就一路打牙"較" ga!好彩今年呢個班主任,公正嚴明,5受呢套啫
!老實講,如果小王子d成績係5掂嘅~我整幾多個cake過老師食都無用la,你話係米先

咁今年o係小王子o個班,確實係有幾個小朋友為左個學業獎,掙崩頭ga!所以我其實係無十足嘅把軛嘅
~5 5波law!其中一個同小王子掙崩頭嘅人﹣﹣就係小王子個死黨o勒
!呢個死黨同小王子由幼自園就一班,一直到今年,只有其中兩年係5同班ga啫。佢地一路都好老死ga,而小王子呢個老死,就年年都攞學業獎嘅~小王子嘅成績一向都5比佢呢個老死差
,但係小王子就無佢咁識表現自己﹣﹣咩都參加,補光率係超高嘅。
每年學校嘅大獎﹣﹣好似學業獎呀咁,都係o係成年最後o個個禮拜,學校o係全Canberrra最大最靚最正式嘅Hall度頒嘅(記5記得小王子之前被邀請做Guess Performer呀?就係o個個Hall o勒~)。每年頒大獎之前幾日,學校會o係自己個校舍度攪另一個頒獎禮嘅~o係呢個頒獎禮攞到獎嘅小朋友,就5洗諗可以o係大場度攞na。所以小王子同我講﹣﹣總之今日攞得越少獎就越好!hahahahaha........

上個week小王子米驘左學校嘅Chess Competition 嘅?都係o係呢個頒獎禮度頒獎ga,
咁o個日我米又長短鏡咁去睇小王子領獎law!我心諗﹣﹣
個仔話今日攞得越少獎就越好ga喎~5知佢今日會攞到幾多個獎呢?好緊張呀
~~~~~~
一直到頒Achivement Awards嘅時候,我見小王子個死黨起身出去攞﹣﹣嘩!我真係忍5住笑左出嚟呀
~連自己都覺得自己衰law!hahahaha.......
因為攞Achivement Awards嘅人,就則係攞5到全年嘅學業獎!嘩哈哈哈哈琴日接小王子放學o個陣,小王子都未上車,就同我講.....


小王子﹣﹣"媽媽!今日我好~開心呀!"

我﹣﹣"係呀?點解嘅?"

小王子﹣﹣"今日我sign in 左個Chess Competition,Win左第一,重有個Trophy呀!"
我﹣﹣"係?咁個Trophy呢?"
小王子﹣﹣"星期一Award Assembly度頒獎呀!"
我﹣﹣
" hahahaha.....係呀?叻仔喎!"

小王子﹣﹣"媽媽!今日我好~開心呀!"

我﹣﹣"係呀?點解嘅?"

小王子﹣﹣"今日我sign in 左個Chess Competition,Win左第一,重有個Trophy呀!"
我﹣﹣"係?咁個Trophy呢?"
小王子﹣﹣"星期一Award Assembly度頒獎呀!"
我﹣﹣
" hahahaha.....係呀?叻仔喎!"

我記得小王子舊年都有參加呢個Junior School Chess Competition ,舊年小王子攞第二,今年第一喎,5怪得知佢咁開心la我好似無同你地提過,小王子好鍾意捉棋,特別係國際橡棋。小王子已經參加左School個Chess club 幾年,今年重入埋校隊,代表學校出去比賽tim!其實小王子未夠4歲就學識玩國際橡棋,

重係我教識佢tim ga ﹣﹣﹣>係呀!你無聽錯,初初係我教小王子捉Chess嘅。


5係哇?你咁堅?
其實我係咩棋都5識捉嘅~

咩鬥獸棋呀~飛行棋呀~我通通5識玩,除左國際橡棋。你話係米攪笑先點解小王子咁細個就教佢捉棋?
無尊登ga!我記得係o係海嘯o個年,o個年聖誕節我地無返到HK

,同小王子個爺爺、嫲嫲、重有小王子姑姐一家,一齊去左個5記得咩嘅地方渡假。o個次去左幾日,day day都落大雨

,攪到我地困住o係間渡假屋度無得出去玩。咁o岩o係間渡假屋度有盒國際橡棋喎,咁我米教小王子玩Chess law小王子真係好鐘意玩Chess,鍾意到要我私人同佢搵個Chess Cocah嚟學。係呀~每個星期日朝早8:15am,小王子都會去個Cocah度,

一對一咁學個半鐘國際橡棋ga。

呢度次次School Holiday都會有大形嘅 Chess Competition嘅,由朝早9:00am 一路捉棋捉到下就5:30pm,老實講﹣﹣我覺得係超悶ga
!But小王子就鍾意到不得了,第一次去嘅時候,我問小王子係米好悶,小王子話﹣﹣
   
  "好好玩呀~媽媽,下次再嚟丫!"
                                   

吹脹!
呢個星期日,又有個Chess Competition o勒~今次係玩兩人一隊嘅比賽,同咩人group都得,小王子一早就話好想同爸爸一group去比賽。爸爸有d牙痛咁聲呀
~不過我話﹣﹣
                          "親子ar ma爸爸!"今日呢個"嘩包",裡面放左我個新發明﹣﹣
                     "香腸西多士"
幾好食ga!有機會o係ebook度教你地整呀!

小王子爸爸琴晚upload小王子個豎琴Concert video上youtube,又upload5到呀!今晚再upload過,希望聽日可以post比你地睇la~
今次重5輪到我小王子?hahahaha.......真係好鬼衰ga我!成個頒獎禮,小王子淨係攞左個Senior Chess Champion啫,所以小王子o係聽晚o個個大型頒獎禮度攞獎嘅機會,走勢相當凌勵呀!放學我見到小王子o個陣,我地兩個開心到忍5住攪住對方,係咁jump up and down,真係白痴嘅一樣呀!hahaha.....