2010年11月30日星期二

代糖榴槤雪芳蛋糕


ebook食譜之Oreo芝士餅正式出售!
                  有一樣o野我時時都想做


                                  BUT
                              once again.......
                       肉體係軟弱嘅!
                                     係咩?
                                      就係........
                     
 整代糖甜品o勒~
我一直都好想研究用代糖嚟整甜品ga,點解?因為我媽媽係有糖尿病嘅,我大肚o個陣,都有糖尿病ga!所以我係高危一族
,醫生同我講,叫我千奇5好肥,因為如果我一肥,就好容易會再有糖尿病ga na。

我媽媽好鍾意食甜o野ga,我記得細個o個陣,weekend好多時媽媽都會有我同家姐去行街ga。次次行到下午茶嘅時份,我媽咪實會提議去食cake同飲咖啡嘅。但係自從我去左外國讀書,媽媽又有左糖尿病之後,就再無呢支歌仔唱na~o個時我成日都諗﹣
將來有一日,我要返嚟開一間"無糖甜品屋",我要所有有糖尿病嘅人,都可以食到同真糖一樣咁好食嘅代糖蛋糕同西餅。

跟住,我o係外國結左婚,生左小王子,就再無諗呢樣o野lu~

But個心一直都有個要研究代糖食譜嘅情意結。近年我媽媽身體越嚟越差,所以我至會年年都有小王子返HK探婆婆。我心諗~如果而家再5整比我媽媽食,5知重有無機會再整比佢食na。如果真係咁,我一定會後悔一世ga
!所以前幾日,我決定要試整代糖蛋糕

我一早就研究過,其實有糖尿病嘅人,5係5食得糖
,係5食得多啫~好多時糖尿病人都會血糖過低,會ga~所以佢地好多時個袋都放左d糖ga!以防一覺得嘅時候,可以用食糖嚟補充返d血糖ma。
其實糖都分好多種ga,有d會留o係身體度長d時間,有d就難d至分解到。

好似果糖咁,果糖屬單糖,有糖尿病嘅人係可以食嘅~但係5食得太多。另外有一種天然糖,係用一種叫Stevia嘅葉提練出嚟嘅~佢嘅甜度,比真糖甜300倍,亦都係式合糖尿病人食嘅。

今次我整呢幾個蛋糕,分別係用左真糖果糖半代糖做嘅~後果我好滿意,味道比用真糖淡小小,但係無論係蛋糕嘅外觀味道,都同真糖無分別。好多時用代糖整蛋糕,不論係蛋糕嘅顏色、一或係蛋糕嘅Texture,一睇就知5係正常嘅Cake。真係睇見都5開胃ga !今次我整呢幾個係榴槤雪芳蛋糕,5係尊登用榴槤嘅~又係打開冰箱,見有咩就用咩嘅。通常我試整蛋糕,都係見有咩就用咩,好少尊登出去買,因為講明係試整,5知成5成功ga ma~所以一般都5會出去買料咁哂錢嘅

期待將來可以研發更多代糖/低糖食譜~

第二個ebook食譜之Oreo芝士餅正式出售!

想學點整呢~就去買個ebook食譜睇下la~每個ebook食譜只售AU$1,
想買ebook食譜就去呢度~
       http://www.babyprinceworld.com/archives/1984

                   用果糖做嘅~

                             

                   用半代糖做嘅~

                             

                   用真糖做嘅~

                             

                   果糖~

                            

                   半代糖~

                            

                  真糖~

                            

                   果糖~

                            

                   半代糖~

2010年11月29日星期一

聖誕盒講返上個禮拜小王子學校o個個"籌旗mini Fete" 先下~話說o個日小王子放學返嚟,就一輪咀咁同得講個mini Fete有咩玩、有咩食。其中一樣不得不提嘅~就係小王子話
          "有個小朋友帶左$160返學去個mini fete度。"
AU$160 喎大佬!HK$160都嘩嘩聲la~究竟而家d家長係米有精神病ga呢?真係痴線ga!我今年又係比左廿餅過小王子啫,佢用淨 一蚊返嚟。以小王子嘅性格,到放學都無跌到o個一蚊,重攞到返屋企,已經係神跡嚟ga na。

不過,以上都係題外話嚟ga啫,5係我今日想講嘅o野!(係米覺得我好強呢?點解可以day day都有咁多o野講ga呢?hahahaha....)我想講嘅係......
親愛嘅Blog友們!重記5記得"燒烤叉"?

                      咩話?5記得?

燒烤叉今次又攪咩呢?老實講,燒烤叉就快爬金賢重頭,做左我第一号偶像ga o勒。點解?
因為燒烤叉今次玩偷錢﹣﹣嘩!連偷錢都出埋喎~佢係差殺人
未做ga咋!幾勁至得ga。殺人同做賊係差dd勇氣ga咋,家下燒烤叉已經去到偷錢呢步,照咁推斷.....應該離擁有殺人嘅勇氣不遠矣!

話說小王子班有一個白醫仔,佢3年級o個陣都係同小王子一班嘅,當年有一日放學,小王子同我講,佢班有個小朋友攞錢返學校派﹣﹣5洗驚!你地真係無聽錯,有條白醫仔無la la攞錢返學派!唓~派錢有幾奇啫?我咁窮派就話奇啫~有個阿媽做醫生,大把錢派la!無錯,又一個醫生仔。
呢個白醫仔有鋪癮,就係鍾意日日帶錢返學。其實小王子學校規定,小學部係5準去小食部度買o野食嘅,所以小學部嘅小朋友根本就5洗帶錢返學
。But白醫仔就驚死人5知佢有錢,day day都帶錢返學嘅。
o係mini Fete之前一日,阿白醫仔又帶左個銀包返學,點知比人"頓"左(抵死!),總之展轉之下,比阿白醫仔發現,原來佢個銀包係比燒烤叉"頓"左。咁阿白醫仔就更係去找燒烤叉悔氣la~
咁好似阿燒烤叉呢d咁嘅癈物,會有咩反應啫?更係惡人先告狀﹣﹣大喊law~都話呢d game,一嬲都係邊個喊先就邊個驘ga lor。
燒烤叉一路喊,一路話同阿白醫仔講﹣﹣
"嗚~嗚~我都諗住等間比返你ga la,嗚~嗚........."
 (唓!我諗住等間比個皇帝過你做~)
小王子o係隔離睇5過眼,就講左句﹣﹣
"比咩啫?你原先就5應該攞左人地d o野la~"
(叻仔!有point呀~)

燒烤叉見世色5對,就一路喊住咁行,話要去搵老師。
(記5記得"技安"?尊歧視有色人種o個個肥仔呀!佢都o係度,重睇哂成個過程。)
小王子見到咁,就話﹣﹣"我吾知佢點解要去搵老師?見到老師佢又可以點講呢?同老師講“我偷左人野呀”?"
之後"技安"就話﹣﹣" I agree!"

唉~真係童年陰影呀!攪到小王子有日同我講﹣﹣
     
 "媽媽!點解Doctor d仔個個都咁bad嘅?"

mini Fete o個日,小王子o係學校度,無la la比個網球打到隻眼,咁小王子一嬲都好少喊ga ma~除非真係整到好痛。咁o個日小王子比個網球打仲隻眼,真係好鬼痛,雖然小王子無喊,但係就有流到眼淚。o個條燒烤叉見到小王子流眼淚,就話﹣﹣
   
"唓~咩你咁泎ga,咁小o野都喊!"
小王子就回燒烤叉一句﹣﹣
         
"好過你丫,你自己偷左人o野都喊喎?"
燒烤叉即時口啞啞

         
  叻仔呀!我嘅小王子~

2010年11月25日星期四

肥o都o都豬香腸西多盒做多一個蛋糕order我就可以返HK holiday o勒~果然要"chu"到我返HK之前o個日!
5知你地重記5記得,我之前講過,話好想小王子今年可以攞到學業獎呢?小王子一嬲成績都好好嘅
,但係就從來都未攞過學業獎,因為小王子從來都係老師5記得嘅o個個,多5識得刷鞋,所以年年嘅學業獎都無佢份,反而比成績無小王子咁好嘅人攞。我見今年小王子個班主任咁錫小王子,今年攞學業獎嘅機會應該會好大。
我都醒ga na~久5久我就整d曲奇呀~蛋糕呀咁醒個班主任ga!
咩話?我奸?
我點算係奸呀?我見有d家長,朝朝買定咖啡請老師飲,一路飲就一路打牙"較" ga!好彩今年呢個班主任,公正嚴明,5受呢套啫
!老實講,如果小王子d成績係5掂嘅~我整幾多個cake過老師食都無用la,你話係米先

咁今年o係小王子o個班,確實係有幾個小朋友為左個學業獎,掙崩頭ga!所以我其實係無十足嘅把軛嘅
~5 5波law!其中一個同小王子掙崩頭嘅人﹣﹣就係小王子個死黨o勒
!呢個死黨同小王子由幼自園就一班,一直到今年,只有其中兩年係5同班ga啫。佢地一路都好老死ga,而小王子呢個老死,就年年都攞學業獎嘅~小王子嘅成績一向都5比佢呢個老死差
,但係小王子就無佢咁識表現自己﹣﹣咩都參加,補光率係超高嘅。
每年學校嘅大獎﹣﹣好似學業獎呀咁,都係o係成年最後o個個禮拜,學校o係全Canberrra最大最靚最正式嘅Hall度頒嘅(記5記得小王子之前被邀請做Guess Performer呀?就係o個個Hall o勒~)。每年頒大獎之前幾日,學校會o係自己個校舍度攪另一個頒獎禮嘅~o係呢個頒獎禮攞到獎嘅小朋友,就5洗諗可以o係大場度攞na。所以小王子同我講﹣﹣總之今日攞得越少獎就越好!hahahahaha........

上個week小王子米驘左學校嘅Chess Competition 嘅?都係o係呢個頒獎禮度頒獎ga,
咁o個日我米又長短鏡咁去睇小王子領獎law!我心諗﹣﹣
個仔話今日攞得越少獎就越好ga喎~5知佢今日會攞到幾多個獎呢?好緊張呀
~~~~~~
一直到頒Achivement Awards嘅時候,我見小王子個死黨起身出去攞﹣﹣嘩!我真係忍5住笑左出嚟呀
~連自己都覺得自己衰law!hahahaha.......
因為攞Achivement Awards嘅人,就則係攞5到全年嘅學業獎!嘩哈哈哈哈琴日接小王子放學o個陣,小王子都未上車,就同我講.....


小王子﹣﹣"媽媽!今日我好~開心呀!"

我﹣﹣"係呀?點解嘅?"

小王子﹣﹣"今日我sign in 左個Chess Competition,Win左第一,重有個Trophy呀!"
我﹣﹣"係?咁個Trophy呢?"
小王子﹣﹣"星期一Award Assembly度頒獎呀!"
我﹣﹣
" hahahaha.....係呀?叻仔喎!"

小王子﹣﹣"媽媽!今日我好~開心呀!"

我﹣﹣"係呀?點解嘅?"

小王子﹣﹣"今日我sign in 左個Chess Competition,Win左第一,重有個Trophy呀!"
我﹣﹣"係?咁個Trophy呢?"
小王子﹣﹣"星期一Award Assembly度頒獎呀!"
我﹣﹣
" hahahaha.....係呀?叻仔喎!"

我記得小王子舊年都有參加呢個Junior School Chess Competition ,舊年小王子攞第二,今年第一喎,5怪得知佢咁開心la我好似無同你地提過,小王子好鍾意捉棋,特別係國際橡棋。小王子已經參加左School個Chess club 幾年,今年重入埋校隊,代表學校出去比賽tim!其實小王子未夠4歲就學識玩國際橡棋,

重係我教識佢tim ga ﹣﹣﹣>係呀!你無聽錯,初初係我教小王子捉Chess嘅。


5係哇?你咁堅?
其實我係咩棋都5識捉嘅~

咩鬥獸棋呀~飛行棋呀~我通通5識玩,除左國際橡棋。你話係米攪笑先點解小王子咁細個就教佢捉棋?
無尊登ga!我記得係o係海嘯o個年,o個年聖誕節我地無返到HK

,同小王子個爺爺、嫲嫲、重有小王子姑姐一家,一齊去左個5記得咩嘅地方渡假。o個次去左幾日,day day都落大雨

,攪到我地困住o係間渡假屋度無得出去玩。咁o岩o係間渡假屋度有盒國際橡棋喎,咁我米教小王子玩Chess law小王子真係好鐘意玩Chess,鍾意到要我私人同佢搵個Chess Cocah嚟學。係呀~每個星期日朝早8:15am,小王子都會去個Cocah度,

一對一咁學個半鐘國際橡棋ga。

呢度次次School Holiday都會有大形嘅 Chess Competition嘅,由朝早9:00am 一路捉棋捉到下就5:30pm,老實講﹣﹣我覺得係超悶ga
!But小王子就鍾意到不得了,第一次去嘅時候,我問小王子係米好悶,小王子話﹣﹣
   
  "好好玩呀~媽媽,下次再嚟丫!"
                                   

吹脹!
呢個星期日,又有個Chess Competition o勒~今次係玩兩人一隊嘅比賽,同咩人group都得,小王子一早就話好想同爸爸一group去比賽。爸爸有d牙痛咁聲呀
~不過我話﹣﹣
                          "親子ar ma爸爸!"今日呢個"嘩包",裡面放左我個新發明﹣﹣
                     "香腸西多士"
幾好食ga!有機會o係ebook度教你地整呀!

小王子爸爸琴晚upload小王子個豎琴Concert video上youtube,又upload5到呀!今晚再upload過,希望聽日可以post比你地睇la~
今次重5輪到我小王子?hahahaha.......真係好鬼衰ga我!成個頒獎禮,小王子淨係攞左個Senior Chess Champion啫,所以小王子o係聽晚o個個大型頒獎禮度攞獎嘅機會,走勢相當凌勵呀!放學我見到小王子o個陣,我地兩個開心到忍5住攪住對方,係咁jump up and down,真係白痴嘅一樣呀!hahaha.....

2010年11月24日星期三

幕下力士三文治盒


嘩!N咁耐無整過"嘩~寵物小精靈盒"呀,點解?整寵物小精靈d公仔耐ar ma

~咁我又懶過鬼喎

,米少整law。所以話呢~我真係攞嚟賤 law!琴晚明明無o野做ga,咁我見無咩做,米走去整整寵物小精靈公仔law!咁又攪左我一晚

,好明顯我係有病琴日小王子做左一個小小嘅豎琴Concert,5係正式嘅,but有幾個聽眾law。其實小王子不嬲都好少練豎琴ga,

一個禮拜頂籠練5分鐘﹣﹣你無聽錯

,係一個禮拜練5分鐘。點解

?無時間ar ma~小王子用左大部份時間嚟練Cello

,其他時間又要練Piano,重有功課呢~連玩同睇電視嘅時間都無

,重邊有時間練豎琴?所以小王子爸爸想小王子停學豎琴

,但係我5想喎!都買左個琴返嚟lor,未買就話停啫~豎琴其實係一個剝左皮嘅鋼琴,同鋼琴直頭係一樣,只係一個打直彈,一個就打橫彈ga law!

咁小王子都成8級鋼琴ga ma,要佢彈3級豎琴真係易過借火,所以豎琴老師根本無發現其實小王子只係練咁少豎琴,重好滿意小王子嘅進度tim!

不過小王子爸爸就覺得,小王子越嚟越少時間,咁不如停學豎琴la~我真係5想ga

,以練得咁少嚟講,其實小王子都彈得幾好ga。所以琴日我尊登錄低左小王子個小小豎琴Concert,諗住比小王子爸爸睇下,其實5學會好可惜law!
琴晚小王子爸爸睇完個video無出聲


我話﹣﹣"其實個仔彈得5錯呀可?"
小王子爸爸﹣﹣"係!"

瞓覺o個時我問小王子爸爸覺得點?係米真係5學?
小王子爸爸話﹣﹣"如果個仔想學就繼續學la!"

yeah~
等小王子爸爸upload左個video上youtube,我就post比係地睇下~2010年11月23日星期二

面具Birthday Cake

呢個就係我嘅"蝕到倒嘔"Party Cake
 o勒~主體蛋糕下面,有62個Cup Cake。
主人家係兩個慶祝21歲生日嘅女仔,無錯!係兩個女仔一齊開生日Party。兩個女仔一齊開Birthday Party 有幾出奇啫?d女仔不嬲都鍾意一齊做o野ga la~你睇去廁所就知la,女仔硬係要搵人陪至去ga係米?

面具係呢次Birthday Party嘅主題,所有被邀請去呢個生日Party嘅賓客,全部都要上帶面具。所以o係一個月前,呢兩個女仔就帶住一張蛋糕相嚟搵我,想我做一個用面具做主題嘅生日蛋糕,金色同紫色係佢地揀嘅主題顏色。
老實講,我從來未做個呢類Funky Cake,我一嬲都做開o個d勁Elegant嘅Cake ga ma~所以我真係無咩頭緒點整呢個蛋糕。再加上之前我重忙緊小王子考Piano單o野,得鬼閒諗點整咩?到做o個日,確實真係有d膽粗粗ga!5知你地會5會咁ga呢?每次我裝飾蛋糕之前,都會預先o係個腦度實習裝飾嘅大慨。會用個腦諗點樣至可行,到Detail嘅裝飾就係臨場發揮na~因為到真係緊嘅時候,好多時會遇到d預計5到嘅o野ga ma。
好似呢個Cake咁,之前我係咁二諗過下點樣可以用直條糖皮嚟包住個蛋糕嘅,但係到做o個時發現,我買o個隻糖皮勁"削"。其實我買o個時都覺得﹣﹣
                 
"點解d糖皮咁"削"嘅?"

今次我係o係Sydney一間尊門店度買嘅,重要係貴d tim ga喎!咁我諗人地係尊賣呢d o野,5會咁弱掛?原來真係咁弱!唉~早知就信自己、5 信人la!
就係因為咁,我用直條糖皮包個Cake嘅時候,真係難難地ga!發毒誓以後5去幚親o個間o野。
我5係好識欣賞呢種Funky Cake,5知咁係米叫靚。連小王子都係,小王子話﹣﹣    "媽媽!我5鍾意個Design呀!"
我答佢﹣﹣"Me too~"

做Funky Cake實在5係我杯茶!淨係個台就已經攪到我死咁濟,之前一路都搵5到發泡膠,好彩有人睇到我個Blog,江湖救急。不過到最後,因為個蛋糕實在係太重,所以我無用到發泡膠,要o係度鳴謝江湖救急嘅朋友。不過....... "我就連罐頭都蝕埋比人o個度慘呢~"

呢度d o野真係貴到嚇死人,用嚟包住成個台o個張金黃色卡紙,要AU$4.95一張,用嚟插住星星嘅o個條鐵線重嚇人,每條AU$0.5,問你C未

2010年11月22日星期一

忛船小豬三文治盒我都5明,
我明明係個C9仔啫~因咩解究我好似重忙過人地有份Full Time job咁嘅
?5通....真係要"Chur"到我返HK之前o個日?又要攪ebook食譜
、又要執相
、又要update個blog同Fan club、又要同小王子準備Audition
、重有face book班friend、又有新偶像劇上
、又要做運動
、兼夾小王子學校又攪事
............
據聞......
               
我好似得兩隻手ga咋喎~

今日小王子學校又攪Cup Cake、曲奇義賣,咁小王子就更係想媽媽整d好靚嘅餅,等佢可以攞返學賣ga la~嘩!我Party cake o個單o野隻手都未震完,又整一單?
真係天要亡我law!終於琴晚又攪到我半夜,本來我有好多idea ga,諗住整好多5同款嘅曲奇。
但係.......
                     人係軟弱嘅!

                                            手又係軟嘅~
所以.........
                   淨係頭o個10塊係有心機整ga啫!
之後...........
                     好明顯係亂嚟!

hahahahaha..............

今朝小王子起身o個陣,好鬼緊張走去睇我d曲奇,我個心幾咁虛呀~好驚比佢發現媽媽o係度亂整。琴晚我重實牙實齒咁話
"媽媽幾時有Let you down過先?"
幾驚小王子今朝會話﹣﹣
         
"媽媽!好明顯你係Let me down喎!"
點知........
小王子話﹣﹣"媽媽!好靚呀~"
                       
Yeah~又過骨!

PS. Party cake嘅相會o係聽日出。
      曲奇嘅相就會o係星期5至出。
如果5係,篇Blog會好難分類!


2010年11月19日星期五

求其足球三文治盒我同你地講,o係呢一剎那我打字嘅時候,隻手重o係度震緊嘅
~點解?
嘩!你試下整幾百塊曲奇,重要上埋icing丫?你隻手重震過我tim呀!
唓~咁你又話做一百塊嘅,而家又話整2百塊?作大呀?
                               唉~~~~~
重好講tim!人老o勒~眼又蒙、耳又聾
,星期三晚我整左一百塊曲奇,重上埋icing tim,整到成點幾ga
,點知第二朝起身一睇﹣﹣     頂!d色5 o岩tim!
咁好似我呢d完美主義者,又點會由得佢至得gar?於是,我又再重做多一百塊,又再上過一百塊曲奇嘅icing!令到原本蝕水嘅order推到最高峰﹣﹣>
                                 蝕到倒嘔!

再加上呢個order 5係淨係要整62個cup cake,係整完個cake之後,o係個cake下面再放多62個cup cake。所以我係要整62個cup cake之後,再整多個幾層嘅蛋糕。
                                    天呀~~        
                    家下真係攰到想C!
你地更係以為我咁攰,琴日實無整"嘩box"比小王子la!錯o勒~我係有嘅。有諗過5整ga,but 心諗﹣﹣"無理由為左接order就5整"嘩box"比個仔gar?5係個仔我都5咁辛苦接order做la~咁米則係本沒倒至?"
正因為我受5住自己良心嘅責備,所以前晚我只係瞓左3個幾鐘,就起身整"嘩box" 同繼續整個蝕水cake o勒!
今日我淨係post琴日個"嘩box" d相啫!因為好鬼攰,蛋糕d相聽日至再整理na。

2010年11月17日星期三

綁雞盒好後悔接左星期五o個個Party cake order,因為無得賺!重要忙足幾日
。今日我要焗成百塊曲奇,重要全部上哂icing。琴晚焗好o個兩個cake ga na,聽日重要焗多62個cup cake,個蛋糕台重未整好,今日我要尊登搾車去搵埋其他材料去裝飾個台tim!咁你地話o勒~我係米蝕水先?Blog 友bibimama 同我講﹣﹣

     "下次你無賺到6成,就千奇5好接na!Friend都無情講呀!"

講得o岩!無賺6成就真係5值得接,下次真係父母都無情講,點都5接呀~最衰自己衰心軟ga o勒。

我o係度諗....如果我返HK攪個Fans Gathering,你地有無興趣呢?本來我無諗過ga,but 真係有幾個Blog友問過我會5會攪Fans Gathering。不過第一個問我嘅人係小王子爸爸呀,佢問我想5想返HK開堂烹飪班。我即時say NO!NO!NO!因為其實我5係好識同人溝通,我5會主動同陌生人講o野ga
,返到教會我都係坐埋一邊,最好就無人見到我,我好怕做一班人嘅焦點!

點解?其實我以前5係咁ga,重好健談下ga!你地有睇開我個Blog都知,其實我講o野好好笑ga!我中學本紀念冊,人人都寫﹣﹣
           "如果你出道,吳君如要收皮!"
o個個年代,吳君如重係做緊尊攪笑嘅角色。

But 開左幾年鋪頭,o個幾年,將我所有笑容都用哂,講o野講到我怕。又時時比d friend 搵笨,攪到我心都淡埋。所以而家,如果5係我close friend,你想我開口都難呀!

不過之後又有幾個Blog友問我Fans Gathering嘅事,所以如果你地真係有興趣嘅~又安排到嘅~都可以攪嘅~希望你地見到我真身5會失望la!2010年11月16日星期二

小熊盒重有兩個禮拜就返HK,本來好期待ga!But因為

得我同小王子返,小王子爸爸留o係度返工,所以

我已經有d 5捨得小王子爸爸 na


~反而而家無咁期待law!而且小王子下個禮拜

要去Sydney音樂學院Audition


,所以其實我地都重係好忙law!


記5記得小王子幾個禮拜前去考7級piano?

我5記得有無同你地講,小王子攞左A+呢?o拿~呢個5係我要講嘅重點,我要講嘅係琴日我比小王子個Piano teacher "省"左一餐!點解?老實講,小王子就係練琴總之一坐到埋位,佢就猛彈自己鍾意嘅歌,最鍾意就係o係度自己作曲。總之係除左老師要佢彈嘅歌之外,佢咩都彈!話5比佢學,佢又~真係超級虐父and母law


今次去考Piano,真係ga!因為小王子練琴o個時5乖,個piano老師又猛比壓力我,所以到最後o個個階段,我差d要跳海咁濟。琴日小王子Piano lesson,老師計劃小王子出年嘅課程。其實小王子學左咁耐Piano,我從來都無迫佢去考試嘅,最好5洗考tim!對我嚟講,淨係考最後o個級就得o勒~7級係個老師迫我去考嘅,非我自願呀!不過因為打算2012年搬去Sydney,所以我想小王子跟呢個老師,考哂d級先搬law!上到去,未必咁快搵到老師ga ma~琴日老師見到小王子,就話雖然你攞左A+,但係重有好多野要改進嘅~又迫我講究竟小王子一日有幾多時間練piano,猛話去到呢d級數點都要每日練三個鐘。我真係都起我同佢講﹣
佢即時答話﹣﹣"我5理其他人la!"
又話阿邊個邊個佢係一日練三個鐘ga我話﹣﹣"o個個人5洗返學ga喎!"
佢就EE er er law~5識答我ar ma!
又話如果小王子一日無最少三個鐘練琴,出年就5可以去考演奏級。多餘嘅~小王子考7級o個時,佢都話要小王子每日練三個鐘ga la!而家又話如果每日無3個鐘練琴就考8級,5好考演奏級
唓~咩都你講哂la!
到我同佢講咁如果未預備好米再下年先考law,用兩年嚟準備o勒~
嘩!佢一聽我咁講,個樣即刻變哂,因為佢知道再下年我地搬去Sydney,所以如果5係出年考,小王子就會係跟第個teacher去考。佢就更係想小王子係跟佢考到演奏級la~即時d語氣5同哂law!我琴日真係好激氣!佢同我講o野o個時,我塊面口到呢~亂咁嚟籌旗曲奇我都5明,點解小王子學校d 6年級畢業,要送禮物比學校,究竟關我咩事?年年小王子學校d 6年級,都攪個mini Fete嚟籌款買畢業禮物送比學校,照計......無錢米米送law!學校好應該教識佢地呢個道理喎。不過咁都合哂小王子學校嘅教育方針嘅~因為o係佢學校度讀嘅小朋友,大部份屋企都做大生意,無錢?更係籌旗la~5通執左當o野咩?
記5記得些我整古老食物o個單o野

                        http://hk.myblog.yahoo.com/babyprince-world/article?mid=4254

因為小王子o個時學緊澳洲掏金嘅歷史,所以老師就o係班度攪間shop嚟賣o野。本來全班淨係得兩間shop係有牌經營ga啫,點至有牌?之前所有小朋友都要寫份 proposal 比老師,薦自己做店主兼要寫點解老師要揀你做店主呢?小王子o個份其中一樣係話﹣﹣以後鋪頭每賺5磅就比1 磅過老師做佣(佢地係玩英磅ga!)。嘩!咁有point,老師即刻揀左小王子做店主。小王子重精到,同個死黨夾定,o係大家個proposal度寫想同對方一齊開鋪,因為咁樣佢地比老師揀仲嘅機會,即刻高左一倍,無論老師揀仲佢地邊個,自己都有得玩ar ma~不過店主要比"錢"買個牌嚟做生意,個牌都5平ga!~理論上一班淨係得兩間shop ga啫,點知老師話﹣﹣
"我accept Black market!不過捉到要坐監。"

坐監則係坐埋一邊無得玩。嘩!連坐監都出埋,點夠佢玩呀?最後小王子話有好多 Black Market,又因為d Black Market 5洗交Tax同比"錢"攞牌,所以 Black Market 係最後賺好最多嘅。


講返今日o個個mini Fete,總之就係年年都攪,次次都猛"cap"水la~舊年小王子同我講要帶錢返學,因為有個mini Fete,我記得我好似得張廿蚊紙,咁我米比左廿蚊過小王子law!
我o個時都已經覺得比得太多錢佢ga na,我無諗過佢會用哂ga!我5記得佢用哂丫?or 淨番幾蚊返嚟?
但係佢竟然同我講有好多小朋友帶$50返去都用哂。
 
  嘩!3、4年級帶成50餅返學重要用哂?
小王子話咩咩咩遊戲3餅玩一次,d Chips重離譜,幾蚊包加鹽要加2毫,加Chicken salt要加5毫,加茄汁又要加5毫。
嘩!去搶咩?我同小王子講﹣﹣

"下次媽媽o係隔離擺擋,淨賣Chicken salt同茄汁,我收2毫啫!"

今年o個d 6年級神咁早就出哂海佈,講埋會有咩玩,其中一個game係有d男老師企o係度,比你用d濕海綿任掟﹣﹣咁天係要比錢至有得玩la!我同小王子講﹣﹣
"我比$50,叫你o個個音樂老師出嚟比我掟!"


係得頭o個幾塊係有心機整,其他就係咁亂鬼嚟。隻蜘蛛係最後o即嘅,亦都係最亂嚟嘅~hahahaha....本來plan隻蜘蛛有眼tim ga!
                                       BUT
                        肉體軟弱ma~
今次係話~要幚印度個兒童醫院籌旗喎!5知幾時........學校會幚我籌呢?