2012年4月27日星期五

Gingerdead Man今日5 post "嘩 Box",因為前幾日小王子去藍精靈度Sleep over嘅時候,我做左個蛋糕同Cookie比小王子攞去,等大家可以一齊食。本來我淨係整個Cake ga啫~不過小王子早成個月已經同我講,話藍精靈好鍾意食Cookie,叫我到時一定要整d Cookies比佢攞去,所以就又Cookie又Cake咁law!不過呢個5係姜餅,因為小王子話佢5鍾意食姜餅,所以我用姜餅模嚟整朱古力餅啫。今日淨係post Cookie d相,個cake要下次至Post,5係我都5知要分類呢篇Blog為Cake丫?一或係西點?

我時時都覺得,如果屋企裡面有個5識講自己d話嘅"家庭成員",咁就5算係"一家人"。呢度有好多細路仔淨係識聽 or 連聽都聽5哂自己國家嘅話,咁當然~如果連父母自己都5識嘅話就另當別論la,好似雞泡魚咁~佢淨係識聽印度話,but自己就5係好識講嘅,早o係小王子同雞泡魚讀幼自園o個陣,雞泡媽已經同我講,話雞泡魚死都5肯同佢地講印度話。其實就無點解嘅~米就係佢地自細就慣雞泡魚,雞泡魚同佢地英文o個時佢地又答佢,整下整下比我都5講印度話la。
之不過有好多家庭,父母自己都係講自己d話,但係一對住個細路就要講英文,呢d我叫佢地做"nanaban"!
咩係"nanaban"?
"nanaban"=相反嘅"Banana"
則係5係黃皮白心~而係黃心白皮law!
呢d"nanaban",暗亞底根本就係個100﹪嘅中國人,之但係佢地又無時無刻都要被住件白蕉皮出街。我同你地講﹣﹣
                               "我最睇5起呢種人!"
以前o係Melb.教會個師母係我手帕交,佢講個一句超應棍嘅說話﹣﹣>
                  "唓~o係講英文嘅地方識講英文,有幾特別啫?"
講得好呀微EE!
係law~o係講英文嘅地方識講英文,有幾特別至得gar?5識講至叫特別好5好?hahaha....
呢d"nanaban"通常以為自己好威,去到邊度都同d細路講英文,返到HK就更加5洗講la~之但係暗亞底自己其實係個中國人,d細路細時係ok gar,不過到大個d嘅時候就會有矛盾發生law。所以至會產生我話o個種﹣﹣>
                              " 非家庭成員嘅一家人!"

其實"nanaban" 超無知,佢地5知道點解5應該比自己d細路仔放棄第一語言,早o係小王子三歲半去"最高貴學府"度面試o個陣,當時"最高貴學府"嘅校長已經問我同小王子爸爸o係屋企同小王子講咩話?我同佢講我地同小王子講廣東話。當時最高貴校長同我地講~千奇5好比小王子放棄第一語言,佢話有好多人o係度同自己d小朋友講英文,令d小朋友無左第一語言係好可惜嘅。最高貴校長話能夠同時講兩種或以上語言嘅小朋友,腦部發展會好好,第時要學第三種、第四種語言都會學得好快。我5知最高貴校長講嘅野係米堅嘅,不過小王子就真係學中文同法文都學得好快同好好。以前o係Canberra我請個法老師嚟屋企教小王子法文,到我地要搬嚟Sydney o個陣,個老師至知小王子原來讀緊六年級,個老師話小王子d法文咁好~佢一直都以為小王子係讀緊中四,之不過生得矮啫!(真吹脹!)

鎖你~鎖你~越講越長tim!如果我家陣至同你地講,以上嘅o野都5係我今日想講嘅o野,查實我重未入正題嘅話.......你地會5會有想打我一鑊嘅衝動呢?hahahaha......

其實我今日係想講小王子一件發生o係藍精靈屋企嘅趣事。
小王子講廣東話講得好正ga,所以我地o岩o岩o係Sydney去到教會o個陣,N咁多人以為小王子5識講英文,猛問小王子去英文主日學得5得?
普通應對嚟講小王子真係識哂點講廣東話,則係話小王子識講o個d廣東話係講得好正嘅~同普通HK小朋友無咩分別,but會比佢地講o野講得C文d law!因為粗俗嘅廣東話小王子5識講,所以有時小王子會講o野會"文皺皺"咁law!

好似小王子去完藍精靈Sleep Over o個日返嚟,我問小王子......
我﹣﹣"點呀?開5開心呀?"
小王子﹣﹣"好開心呀,媽媽!"
我﹣﹣"hahaha...係呀?咁藍精靈爸爸媽媽有無同你傾計呀?"
小王子﹣﹣"有呀~"
我﹣﹣"咁佢地同你講咩呀?"
小王子開始EE er er....
小王子﹣﹣"erm...erm....erm....我5記得左na媽媽!"
我﹣﹣"唉~"
小王子﹣﹣"呀~我記得藍精靈爸爸Po the Bed嘅時後,我問佢洗5洗我help law!"
我﹣﹣"o我~咁佢點講?"
小王子﹣﹣"佢爸爸話雖然我係第一次咁整,但係我諗我看己攪得掂o勒!"
雖然我個口o係度答緊小王子,查實我個心一路諗緊﹣﹣>
                                  "究竟咩係"Po the Bed"呢"
我自己細細聲咁講左一句....."Po the Bed?"
小王子爸爸﹣﹣"係la~我都諗緊咩係Po the Bed?"
於是我問小王子﹣﹣"咩係Po the Bed呀?"
小王子﹣﹣"5係呀~藍精靈個爸爸攞張Mattress(床褥)出嚟,Lining o個陣呀~"
我同小王子爸爸﹣﹣"o我~"
我﹣﹣"鋪 the Bed呀~佢話鋪床呀~真係聽死人呀,佢又一個字中文、一個字英文咁講野呀!"

就係因為小王子講廣東話只限於同我同小王子爸爸講,所以小王子識嘅中文詞彙好有限,好多時小王子都夾一個中文字、一個英文字又再夾返個中文字嚟講o野,老實講~我最怕小王子咁,因為好多時我都5知佢講o個個字係中文定英文,攪到我一頭霧水!